01

lipiec

CSR – Społeczna Odpowiedzialność  Biznesu

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility – CSR), zwana także Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu, to koncepcja, dzięki której przedsiębiorstwa uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z interesariuszami, już na etapie budowania długofalowej strategii firmy. Bycie odpowiedzialnym społecznie to zaangażowanie w przestrzeganie zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska naturalnego, przeciwdziałanie korupcji itp. Obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa jest zrozumienie wpływu, zarówno pozytywnego jak i negatywnego, jaki jego działalność wywiera na życie obywateli i przeciwdziałanie ewentualnym niepożądanym skutkom.

CSR działa na zasadzie samoregulacji, mimo to organizacje mogą przestrzegać pewnych standardów, wśród których najważniejsza jest norma ISO 26000, wydana po raz pierwszy w 2010 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Porządkuje ona wiedzę na temat CSR i zawiera dobrowolne wytyczne, mające pomóc w ocenie strategii i postępów przedsiębiorstw w zakresie odpowiedzialności społecznej. Norma ISO 26000 wyróżnia następujące jej obszary: ład organizacyjny, prawa człowieka, relacje z konsumentami, środowisko, stosunki pracy, sprawiedliwe praktyki rynkowe, i zaangażowanie społeczne.

Przy wdrażaniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu znajduje zastosowanie cykl Deminga (cykl PDCA), który oparty jest na czterech następujących po sobie etapach: planowanie – wykonanie – sprawdzanie – poprawienie (ang.Plan-Do-Check-Act). Warto jednak uświadomić sobie, że CSR to nie jednorazowe przedsięwzięcie a proces, który tak naprawdę się nie kończy.

Bez wątpienia inwestycja w społeczną odpowiedzialność biznesu wiąże się z nakładem czasu, pracy i środków. Warto jednak zaangażować się w ten proces, ponieważ przyczyni się to do rozwoju przedsiębiorstwa, wpłynie na relacje z konsumentami oraz inwestorami, pomoże w budowaniu zaufania oraz zachowaniu elastyczności i gotowości na nowe uwarunkowania. A jak wiadomo są one z biegiem czasu coraz bardziej restrykcyjne.

WRÓĆ