Klauzula informacyjna
Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Od tego dnia zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO. W związku z powyższym, uprzejmie Państwa informujemy, iż Diera Sp. z o.o., mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wdrożyła odpowiednie polityki ochrony danych osobowych (zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego).

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, w niniejszej wiadomości przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych naszych Klientów. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Diera Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mińskiej 63A, 03-828 Warszawa.
Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu realizacji świadczonych przez nas usług i w zakresie realizacji postanowień nawiązanych z Państwem umów i zleceń. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji w/w.

Państwa dane osobowe możemy przetwarzać w oparciu o następujące podstawy prawne (w zależności od charakteru i etapu współpracy):

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w oparciu o inne przesłanki wynikające z rozporządzenia ogólnego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora np.: udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski; ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń; marketing bezpośredni.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych w celu prawidłowej realizacji umowy/zamówienia/zlecenia i w zakresie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także ze względu na cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń. Mogą to być zarówno odrębni administratorzy danych osobowych, jak i podmioty przetwarzające, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Mogą to być: podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów do pozyskiwania danych osobowych, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, dostawcy usług IT, osoby oddelegowane do realizacji umowy/zamówienia/zlecenia, podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, prawnych. Administrator może przekazywać dane osobowe również podmiotom zajmującym się windykacją należności na podstawie stosownie nawiązanych umów i zgodnie z poleceniami Administratora.
Przechowujemy Państwa dane osobowe do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane tj. na czas trwania nawiązanej współpracy, a po tym czasie przez okres, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane (kryterium przechowywania danych będzie wynikać między innymi z przepisów prawa podatkowego); przez czas konieczny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz ze względu na każdy prawnie uzasadniony interes Administratora.

Posiadacie Państwo prawo żądania:

 • dostępu do treści swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć się jakie dane Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu);
 • sprostowania swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych brakujących);
 • usunięcia swoich danych (jeśli zachodzi jedna z przesłanek wynikających z art. 17 ust. 1 RODO; przesłanki wyłączające możliwość spełnienia żądania usunięcia danych przewidziane są w art. 17 ust. 3 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny, Administrator może przetwarzać dane w zakresie przechowywania będąc jednocześnie w zgodzie z art. 18 ust. 2 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania);
 • prawo wniesienia sprzeciwu (po otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami);
  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego:
Wysyłając e-mail na adres: info@diera.pl
Wysyłając pismo na adres korespondencyjny: ul. Mińska 63 A, Warszawa 03-828
Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat naszych Klientów i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec naszego Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.